• slide weidevogels

A19 Braakstrook voor kievit

Beschrijving
Kieviten broeden steeds meer op bouwland (met name maispercelen). Actieve nestbescherming kan de nestoverleving sterk verhogen. De jongen hebben echter grote moeite om te overleven in regulier beheerd bouwland. Het creëren van braakstroken op bouwland waarop spontane ontwikkeling van grassen en kruiden plaats kan vinden is een kansrijke maatregel om de kuikenoverleving te vergroten. Het geheim ligt erin dat braakstroken rust (geen verstoring), schuilgelegenheid (veiligheid) en een beter voedselaanbod leveren. Om de predatiekans te verkleinen is de wenselijke randbreedte minimaal 9 meter.

Afbakening
Op het betreffende of aangrenzend perceel zijn minimaal 5 legsels van kieviten aangetroffen of op basis van ervaringen in voorgaande jaren kunnen deze worden verwacht. Deze legsels worden actief beschermd tegen werkzaamheden.

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)
1. Minimaal 90 % tot maximaal 100 % van de beheereenheid bestaat van 15 mei tot 15 februari uit braak
2. De beheereenheid wordt niet beweid.

Aanvullende beheervoorschriften
3. De rand bestaat bij begin rustperiode uit zwarte braak, waarna spontane ontwikkeling van begroeiing met grassen en kruiden mogelijk gemaakt wordt. Indien er bij aanvang rustperiode begroeiing aanwezig is wordt deze voor de ingangsdatum van 1 maart losgetrokken.
4. Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan, muv vaste mest buiten de rustperiode
5. De rand is gemiddeld minimaal 6 en maximaal 12 meter breed
6. De braakstrook wordt niet eerder dan 15 februari van het volgende jaar ondergewerkt
7. De beheereenheid mag niet bereden worden met uitzondering van eventueel onderhoud aan de aanpalende waterloop. De beheereenheid wordt niet als wendakker gebruikt.
8. Waterloop onderhoud is toegestaan vanaf 1 september tot 15 februari.
9. Uitsluitend selectieve pleksgewijze driftvrije chemische bestrijding van probleemonkruiden zoals akkerdistel is toegestaan. Eventuele inzet van chemie kan alleen plaatsvinden in overleg met de veldmedewerker van het collectief.

Pakketten
b) De beheereenheid is een rand van minimaal 6 meter breed.
c) De beheereenheid is een rand van minimaal 9 meter breed.