• slide weidevogels

A07a Ruige mest

Beschrijving
Het uitrijden van ruige mest is gunstig in een totaalaanpak voor weidevogelbeheer. Het bevordert een ‘rustige’ grasgroei, waardoor het gewas minder vol wordt en geschikter is voor kuikens. Ook zorgt ruige mest voor meer structuur in het gewas en biedt het meer ruimte voor kruiden. De organische mest zorgt bovendien voor een rijk bodemleven waarop oudervogels kunnen foerageren. Ten slotte wordt het stro in de ruige mest door sommige vogels, met name kieviten, ook gebruikt als nestmateriaal.

Beheereisen
1. Bemesting met ruige stalmest is verplicht; melding achteraf binnen 7 dagen;

Aanvullende beheervoorschriften
2. Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar ten minste 10 en maximaal 20 ton ruige stalmest per hectare uitgereden;
3. De ruige stalmest wordt in één keer tussen 1 februari en de begindatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket, óf vanaf de dag volgend op de einddatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket tot 1 september opgebracht, waarbij per beheerjaar slechts één melding gedaan mag worden;
4. Van het uitrijden van de ruige stalmest wordt binnen 7 dagen na dat uitrijden melding gedaan in het administratiesysteem van het Collectief. De melding gaat vergezeld van
– het nummer van de beheereenheid waarop ruige mest is uitgereden
– de oppervlakte waarop ruige mest is uitgereden
– de datum waarop de ruige mest is uitgereden