• slide weidevogels

A06a Extensief beweid grasland: 1 mei – 15 juni, minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE/ha

Beschrijving
Extensief beweid grasland dient als broedgebied voor met name de later broedende soorten, maar ook als foerageergebied voor adulte vogels en kuikens. Extensief beweid grasland is structuurrijk grasland, omdat er vanwege de lage veedichtheid verschillen in het beweidingpatroon ontstaan. Landbouwkundige werkzaamheden en chemische onkruidbestrijding niet zijn toegestaan in de rustperiode, wel mag er beweid worden met een lage beweidingdichtheid. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan omdat kruiden insecten aantrekken, die als voedsel dienen voor de weidevogels en hun kuikens en daarmee van belang zijn voor het broedsucces van de weidevogels.

Beheereisen
1. Beweiding is verplicht vanaf 1 mei tot 15 juni met minimale 1 en maximale veebezetting 1,5 GVE*/ha;

Aanvullende beheervoorschriften
2. Rustperiode is van 1 april tot 15 juni;
3. Tijdens de rustperiode wordt de beheereenheid niet gemaaid, gerold, gesleept, gescheurd, gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest. In deze periode is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.

* Toelichting GVE (Grootvee-eenheid):
• Stieren, koeien en andere runderen ouder dan 2 jaar en paardachtigen ouder dan 6 maanden = 1 GVE
• Runderen vanaf 6 maanden maar niet ouder dan 2 jaar = 0,6 GVE
• Runderen jonger dan 6 maanden = 0,4 GVE
• Schapen, lammeren en geiten = 0,15 GVE