• slide weidevogels

A04a Legselbeheer

Beschrijving
Om weidevogels te beschermen is het niet altijd nodig om alle percelen waarop zich broedende weidevogels bevinden, te beleggen met een rustperiode. Het pakket legselbeheer kan een bijdrage leveren aan het weidevogelbeheer, door het legsel en de onmiddellijke omgeving hiervan te beschermen tegen landbouwkundige werkzaamheden. Legselbeheer kan zowel bestaan uit een perceel met grasland als uit bouwland. Door het plaatsen van nestbeschermers of het op andere wijze ontzien van de legsels bij werkzaamheden, wordt de kans op het uitkomen van het legsel sterk vergroot. Percelen met legselbeheer hebben alleen nut als er in de directe omgeving bereikbaar foerageergebied voor jonge weidevogels aanwezig is, bijvoorbeeld in de vorm van kruidenrijk grasland. Het perceel met legselbeheer wordt grotendeels normaal agrarisch gebruikt. Nesten worden gemarkeerd met stokken of nestbeschermers om ze te ontzien bij landbouwkundige werkzaamheden, zoals maaien, weiden of inzaaien.

Beheereisen en voorschriften
1. Op de percelen wordt gezocht. Gevonden nesten worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv. stalkaart aanwezig op het bedrijf of in geo informatiesysteem). Indien een perceel grasland wordt gemaaid of anderszins bewerkt, wordt een enclave van tenminste 50 m2 met minimaal een straal van 3,5 m aangehouden om de aanwezige gevonden nesten. Bij beweiding is een nestbeschermer geplaatst. Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst;

Aanvullende beheervoorschriften
2. De beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen een of enkele malen afgezocht op aanwezige legsels. Gevonden legsels worden gemarkeerd, geregistreerd, en gemeld bij een door het collectief aangewezen persoon of vrijwilligersgroep. ;
3. Nesten die in aanmerking komen voor een vergoeding worden binnen 7 dagen na het maaien gemeld bij een door het collectief aangewezen persoon en er wordt gewaarborgd dat de situatie controleerbaar is
4. Uitsluitend nesten van kritische weidevogels (zoals grutto, wulp, tureluur, kemphaan, watersnip, slobeend en zomertaling), die bij het maaien worden gespaard, komen in aanmerking voor een vergoeding.
5. De vergoeding is alleen van toepassing op nesten die bij het maaien zijn gespaard door het handhaven van een enclave van tenminste 50m2
6. Indien een perceel bouwland met nesten wordt bewerkt, dan wordt het nest gespaard door het tijdelijk te verplaatsen, of door middel van een nestbeschermer, of door om het nest heen te werken;
7. Op percelen met nesten of kuikens wordt uitsluitend bij daglicht gemaaid. Daarnaast worden voldoende voorzorgsmaatregelen in acht genomen om aanwezige nesten of kuikens te sparen;
8. Indien weidevogelkuikens op het perceel aanwezig zijn, wordt uitsluitend van binnen naar buiten gemaaid en/of worden 4 tot 12 uur voorafgaand aan het maaien stokken met plastic zakken geplaatst om aanwezige kuikens te verjagen naar een ander perceel. In overleg met een hiertoe door het collectief aangewezen persoon kan een alternatieve kuikenvriendelijke werkwijze worden gekozen;

Pakketten
A04a1 Legselbeheer i.c.m. plas-dras / kruidenrijk grasland
Let op: het pakket legselbeheer wordt alleen afgesloten in combinatie met minimaal 1 hectare grasland met rustperiode tot 1, 8 of 15 juni beheer.

A04a2 Legselbeheer i.c.m. grasland met rustperiode
Let op: het pakket legselbeheer wordt alleen afgesloten in combinatie met minimaal 0,5 hectare plas-dras/kruidenrijk grasland.