• slide weidevogels

A03j Plas-dras: greppelinundatie in de periode van 1 mei tot 15 juni, tenminste 4 weken

Beschrijving
Plas-dras biedt een aantrekkelijke biotoop voor weidevogels om te rusten, te foerageren en in goede conditie te komen. Op plasdraspercelen kunnen voor het eigenlijke broedseizoen soms honderden weidevogels worden aangetroffen. De aantrekkingskracht is daarmee erg groot en gehoopt wordt dat een deel van deze weidevogels zal besluiten in het gebied te blijven om te broeden. Daarnaast bieden plas-draspercelen ook foerageer- en rustmogelijkheden buiten het directe broedseizoen, bijvoorbeeld voor al uitgevlogen jonge vogels en doortrekkers.

Beheereisen
1. De beheereenheid is geïnundeerd (100% drassig). De inundatieperiode loopt van 1 mei tot 15 juni, tenminste 4 weken;

Aanvullende beheervoorschriften
2. De beheereenheid is jaarlijks geïnundeerd;
3. Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag water ten minste 5 cm diep
4. Bij het afsluiten van het pakket wordt de begindatum van de inundatie in de overeenkomst tussen deelnemer en collectief duidelijk vermeld.
5. In de periode tussen 1 mei en 15 juni wordt een rustperiode gerealiseerd van ten minste 4 weken
6. Ook buiten de inundatieperiode wordt ingezet op maximale bescherming van aanwezige weidevogelnesten en kuikens;
7. Indien buiten de inundatieperiode nesten van weidevogels aanwezig zijn, worden deze bij landwerkzaamheden ontzien;
8. Indien buiten de inundatieperiode weidevogelkuikens op het perceel aanwezig zijn, wordt uitsluitend van binnen naar buiten gemaaid en/of worden 4 tot 12 uur voorafgaand aan het maaien stokken met plastic zakken geplaatst om aanwezige kuikens te verjagen naar een ander perceel. In overleg met een hiertoe door het collectief aangewezen persoon kan een alternatieve kuikenvriendelijke werkwijze worden gekozen.