• slide weidevogels

Beheerpakketten

Om te voldoen aan de eerder benoemde beheerstrategie, binnen de geselecteerde gebieden, zijn er pakketten geselecteerd waarmee ingezet wordt op goede resultaten voor het weidevogelbeheer.

Kerngebieden
Voor de kerngebieden met kritische soorten zijn de volgende pakketten mogelijk:
A01 Grasland met rustperiode: 1 april – 1, 8 of 15 juni
A02 Kuikenvelden
A03 Plas-dras: (greppel) inundatie 15 februari – 15 april, 15 mei of 15 juni
A04a Legselbeheer op grasland
A05 Kruidenrijk grasland: 1 april – 15 juni, 1 juli of 8 juli
A06a Extensief beweid grasland: 1 mei - 15 juni, minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE/ha
A07a Ruige mest
Bij het afsluiten van contracten binnen de kerngebieden voor kritische soorten wordt ingezet op meerjarige contracten, omdat aangenomen wordt dat er binnen deze gebieden de meeste mogelijkheden voor weidevogels zijn.

Niet-kerngebieden
Voor de niet kerngebieden en niet-kritische soorten zijn de volgende pakketten mogelijk:
A02 Kuikenvelden
A03I Greppelinundatie 1 mei tot 1 juni 3 weken
A03I Greppelinundatie 1 mei tot 1 juni 4 weken
A06a Extensief beweid grasland: 1 mei - 15 juni, minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE/ha
A19 Braakstrook voor kievit

Bij het afsluiten van contracten bij niet kerngebieden, en niet-kritische soorten, wordt ingezet op eenjarige contracten, omdat aangenomen wordt dat er bij deze gebieden minder kansen zijn gezien voor de kritische weidevogelsoorten. Door toch enkele speciaal geselecteerde pakketten open te stellen word er op ingezet om ook de niet-kritische weidevogels, welke in deze gebieden meer aanwezig zijn, te beschermen waar mogelijk met een beperkter budget.

Ondanks dat er ingezet wordt op jaarlijkse en bij voorkeur langlopende contracten, is er ook de mogelijkheid in het seizoen maatwerk toe te passen. Ten behoeve van dit maatwerk is onderstaande flyer opgesteld t.b.v. het zogenaamde last minute beheer;

Flyer lastminutebeheer CNWO 2018

Vraag het aan de veldcoördinatoren of beheer mogelijk is op hun percelen en welk beheerpakketten.