• slide weidevogels

Weidevogels

Weidevogelbeheer: Waarom de noodzaak tot weidevogelbeheer

Er zijn veel knelpunten rond de bescherming van onze weidevogels. Het voornaamste knelpunt is de voortdurende afname van geschikt leefgebied, door o.a. intensivering van de agrarische productie en verstedelijking.

De noodzaak om grond intensiever te gebruiken wordt voor een agrariër steeds groter vanwege stijgende kosten en dalende inkomsten per liter melk of kilogram vlees. En door de groeiende bevolking worden dorpen en steden steeds groter.

Helaas kunnen wij weinig doen aan de krimpende leefgebieden voor weidevogels door verstedelijking, echter wel iets aan de gevolgen van intensivering.

Door de inzet van agrarische natuur subsidies, worden deelnemers grotendeels gecompenseerd voor hun inkomsten welke zij zouden hebben bij intensief gebruik. Hierdoor kunnen deelnemers zonder teveel derving van inkomsten een stap terug zetten qua intensievere landbouw en zich extra inzetten voor het weidevogelbeheer.

Ondanks het feit dat al sinds 1975 beleidsprogramma’s voor weidevogels worden uitgevoerd, waarbij reservaten zijn aangekocht en ingericht voor weidevogels en (agrarisch natuur) beheerovereenkomsten zijn afgesloten met boeren, nemen de aantallen van de meeste weidevogelsoorten nog steeds onrustbarend af.

Sinds januari 2016 is daarom het ANLb stelsel inwerking getreden. Met als doel effectiever en efficiënter agrarisch natuurbeheer, nauwere samenwerking in het gebied en lagere uitvoeringslasten.

Ondanks de doelstelling om effectiever en efficiënter agrarisch natuurbeheer te realiseren is het budget hiervoor nog steeds beperkt; hierbij zou u kunnen helpen. Door lid te worden van ANV De Kan kunnen wij ervoor zorgen dat er naast de ANLb nog meer ingezet kan worden op beheer om de weidevogels in de Kop van Overijssel te behouden.