Partners

Binnen het werkgebied van de Kopse Agrarische Natuurvereniging hebben wij vele partners waarmee wij samenwerken om het weidevogel- en landschapsbeheer mogelijk te maken.

Vrijwilligersgroepen
Samen met boeren zijn groepen vrijwilligers actief in het veld om weidevogels te observeren, nesten te lokaliseren en te beschermen. Bescherming heeft als doel de vogels zoveel mogelijk de kans te geven ongestoord te broeden, hun kuikens alle tijd en rust te geven te foerageren en te laten opgroeien tot de vogels vliegvlug zijn.
• Vogelwacht IJsselham e.o.
Weidevogelbescherming Noordwesthoek
Vogelwerkgroep Vliegvlug Meppel

Terrein Beherende Organisaties (TBO)
Naast gronden en elementen die onder agrarisch natuurbeheer vallen, zetten onderstaande instanties zich in voor natuurbeheer. Bij dit beheer zitten veel raakvlakken, maar ook botst beheer soms. Samen met onderstaande partijen hoopt de Kopse Agrarische Natuurvereniging beheer in het omliggende gebied beter toepasbaar te laten zijn op de gezamenlijke beheerstrategie en doelen.
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
Landschap Overijssel

Wildbeheereenheden (WBE)
Het gebied van de Kopse Agrarische Natuurvereniging heeft meerdere wildbeheereenheden, die zich bezig houden met de uitvoering van het faunabeheer waarmee de grondgebruiker of jachthouder wordt ondersteund bij het voorkomen van faunaschade. De WBE voert weidevogelbescherming uit door middel van het beheersen van de aanwezige predatoren in en rondom weidevogelgebieden.
De Noordwesthoek
Steenwijkerwold e.o.
De Veenpolders
• De Weerribben

Overheid
Het gehele subsidiestelsel is zonder overheidsinstanties niet mogelijk; zij bepalen samen met de Collectieven welk beheer wenselijk is en stellen daar geld voor beschikbaar. Ook wordt er indien nodig overleg gepleegd om er voor te zorgen dat vooral weidevogelgebieden de juiste inrichting krijgen. Gedacht wordt dan aan inrichtingsbudgetten maar ook wijziging van de gebiedsinrichting op overheidsgronden. Naast de ANLb en SNLa zorgen onderstaande overheidsdiensten ook voor de mogelijkheid om subsidiegeld in te zetten voor Groenblauwe Diensten
Gemeente Steenwijkerland
Provincie Overijssel