• slide landschapselementen

Subsidiestelsel ANLb

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer vanaf 2016
Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is per 1 januari 2016 veranderd. De kern van het vernieuwde Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is een collectieve gebiedsgerichte benadering op die plekken waar dit het meest kansrijk is voor een goed natuurrendement. Dit moet leiden tot een effectiever en efficiënter beheer met meer natuurwinst en lagere uitvoeringskosten.

Gebiedsgerichte aanpak en verantwoordelijkheid
De provincies stellen, in samenspraak met gebiedspartijen, de ambities en natuurdoelen voor het gebied vast. Zij zorgen ervoor dat de ambities en doelen van alle betrokkenen in een gebied worden vastgelegd in hun provinciale natuurbeheerplannen. Hierin staat in grote lijnen waar het agrarisch natuurbeheer zal worden toegepast. Hoe dit wordt ingevuld, is aan de collectieven. Dit wordt duidelijk in de jaarlijkse beheerplannen die de collectieven opstellen in nauwe samenspraak met andere partijen in de omgeving, zoals natuur- en landschapsorganisaties en waterschappen. Het doel is om een breed draagvlak in de streek op gang te brengen, waardoor maatschappelijke doelen (natuur, water, recreatie) op termijn effectiever zullen worden verwezenlijkt.

Collectieve subsidieaanvraag: de gebiedsaanvraag
Agrarische collectieven vragen de subsidie voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer aan. Boeren vragen dus niet meer individueel subsidie aan. Een agrarisch collectief is een samenwerkingsverband in een bepaald gebied. Het bestaat uit agrariërs en andere grondgebruikers in dat gebied die zich vrijwillig hebben verenigd voor het uitvoeren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De collectieven sluiten zelf de contracten met de agrarische natuurbeheerders (boeren) af.

Verplicht certificeren
Certificering is een verklaring van de provincie waarmee een agrarisch collectief bepaalde kwaliteitseisen voor beheer, organisatie en administratie garandeert. Het collectief stelt een kwaliteitshandboek op, op basis waarvan zij zich kan certificeren.

Gebiedsaanvraag
Gecertificeerde agrarische collectieven kunnen in de aanvraagperiode een subsidieaanvraag voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer indienen bij de provincie. Dit wordt de gebiedsaanvraag genoemd. De aanvraag geldt voor een zesjarige subsidieperiode. In de gebiedsaanvraag laten agrarische collectieven zien welke prestaties zij op gebiedsniveau willen realiseren en hoe deze bijdragen aan het realiseren van de doelen uit het natuurbeheerplan.

Internationale doelen
De ministeries van EZ en I&M vertalen de Europese verplichtingen in internationale doelen. Ook houdt EZ in het oog of het agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt uitgevoerd volgens de EU-criteria.