• slide landschapselementen

L27 Hakhoutbosje

Beschrijving
Hakhoutbosjes worden in de volksmond ook wel geriefhoutbosjes genoemd, dergelijke bosjes worden van oudsher als hakhout beheerd. Hakhoutbosjes zijn van groot belang voor de biodiversiteit vanwege hun functie als leefgebied voor diverse vogelsoorten en kleine zoogdieren. Aanwezigheid van overstaanders (bomen die niet worden gekapt bij het periodieke onderhoud) verhoogt de ecologische waarde. In hakhoutbosjes met langzaamgroeiende soorten zijn zomereik, wintereik, berk en/of haagbeuk dominant. In hakhoutbosjes met snelgroeiende soorten zijn zwarte els en/of gewone es dominant.

Beheereisen en voorschriften
1. Minimaal 5% tot maximaal 100% van de beheereenheid is gesnoeid in de periode 1 oktober van het vorige kalenderjaar tot 15 maart van dit kalenderjaar. Het overige deel wordt in stand gehouden;
2. Snoeiafval op rillen leggen in de beheereenheid (niet versnipperen); en / of
3. Snoei- en maaiafval is verwijderd;
4. Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid;
5. De beheereenheid wordt niet beweid;

Aanvullende beheervoorschriften
6. Minimaal 80% van de oppervlakte van het bosje wordt als hakhout beheerd en periodiek afgezet;
7. Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt;
8. Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element;
9. Bemesting is niet toegestaan;
10. Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid;
11. Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden;
12. Het raster mag niet aan het element bevestigd worden;
13. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid;
14. Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden;
15. Niet branden in, of in de directe omgeving van het element;
16. Onder eindkap wordt het afzetten van het element verstaan, m.u.v. eventuele overstaanders;
17. Nadat het groot onderhoud (afzetten) aan het hakhoutbosje is verricht, wordt hiervan binnen 7 dagen melding gedaan aan het Collectief NWO;
18. Onder jaarlijks beheer vallen de volgende werkzaamheden: bestrijding van exoten/ongewenste houtsoorten, terugsnoeien van overhangende takken, onderhoud van het raster, maaien van de perceelrand.