• slide landschapselementen

L20 Hakhoutbeheer, met verplicht jaarlijks beheer

Beschrijving
Een houtwal, houtsingel of elzensingel is een vrij liggend lijnvormig en aaneengesloten landschapselement, al dan niet groeiend op een aarden wal, met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en/of struiken. Het collectief hanteert de richtlijn dat een houtwal of houtsingel tussen de 3 en 20 meter breed is en dat sprake is van een hoge houtwal als het wallichaam meer dan 0,8 meter hoog is. Wanneer het een eenrijige beplanting van voornamelijk Zwarte els betreft, is er sprake van een elzensingel. De begroeiing wordt als hakhout beheerd. Het landschapselement is van belang voor vogels, amfibieën, insecten en kleine zoogdieren.

Beheereisen
1. Minimaal 5% tot maximaal 100% van de beheereenheid is gesnoeid in de periode 1 oktober van het vorige kalenderjaar tot 1 maart van dit kalenderjaar. Het overige deel wordt in stand gehouden;
2. Snoeiafval op rillen leggen in de beheereenheid (niet versnipperen); en / of
3. Snoei- en maaiafval is verwijderd;
4. Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van de beheereenheid;
5. De beheereenheid wordt niet beweid;

Aanvullende beheervoorschriften
6. De landschappelijke verschijningsvorm moet in stand blijven. Deze wordt vastgelegd in het beheerplan. Bij de bepaling van de verschijningsvorm kan gebruik gemaakt worden van de omschrijvingen van diverse landschapselementen in de Index Landschap;
7. Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden;
8. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, uitgezonderd het behandelen van stobben van de Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier;
9. Branden is in de beheereenheid of in de directe omgeving daarvan niet toegestaan;
10. Bemesting is niet toegestaan;
11. Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid;
12. Als takken of stammen versnipperd worden mogen de snippers niet verwerkt worden in de beheereenheid;
13. Als een element voorzien is van een wallichaam, wordt deze in stand gehouden;
14. Onder eindkap wordt het afzetten van het element verstaan, m.u.v. eventuele overstaanders;
15. In het geval van eindkap vindt deze plaats binnen de contractperiode;
16. In het geval van periodiek beheer wordt het element binnen de contractperiode gedund; 17. Onder jaarlijks beheer vallen de volgende werkzaamheden: bestrijding van exoten/ongewenste houtsoorten, terugsnoeien van overhangende takken, onderhoud van een eventueel aanwezig raster en maaien van het wallichaam;
18. In het geval van eindkap worden houtsingels en houtwallen langer dan 100 meter in minimaal twee fasen afgezet. Ca. 50% van het element wordt het ene jaar afgezet en het overige deel wordt minimaal twee jaar later afgezet;
19. Het afzetten van het element en eventuele dunningswerkzaamheden worden verricht in de periode tussen 1 oktober en 1 maart;
20. Nadat het groot onderhoud (dunnen of afzetten) is verricht wordt hiervan binnen 7 dagen melding gedaan aan het Collectief NWO.

Pakketten
• L20a1 Houtwal en houtsingel jaarlijks beheer
• L20b4 Elzensingel > 75% bedekking, jaarlijks beheer + periodiek afzetten in beheerperiode
• L20c1 Houtwal en houtsingel, jaarlijks beheer + eindkap in beheerperiode (cyclus 10 jaar)
• L20c3 Houtwal en houtsingel, jaarlijks beheer + eindkap in beheerperiode (cyclus 25 jaar)