• slide landschapselementen

L09 Poel en klein historisch water

Beschrijving
Poelen en het aangrenzende landbiotoop zijn van groot belang als leefgebied voor amfibieën zoals kamsalamander en knoflookpad. Openheid rondom (een deel van) de poel is van belang om een goede voortplantingsbiotoop voor amfibieën te behouden. Door vegetatie periodiek en gefaseerd te maaien, vinden insecten in de niet-gemaaide delen een overwinteringsplek. Het is van belang te voorkomen dat de poel dichtgroeit, dichtslibt en verlandt. Door regelmatig het teveel aan slib, afgestorven plantenresten en waterplanten te verwijderen (opschonen) blijft ook de zuurstofvoorziening in het water op peil. Het beste is om opschonen van de poel in fases uit te voeren. Op deze manier wordt niet de hele poel door de onderhoudswerkzaamheden verstoord, en blijft altijd een deel van de begroeiing in stand waar de, in de poel aanwezige, organismen heen kunnen vluchten. Bij een groter en/of dieper water is kans op aanwezigheid van vis. Het water is dan minder geschikt voor amfibieën, omdat vissen de amfibie-eitjes opeten.

Beheereisen
1. Minimaal 50% tot maximaal 100% van de beheereenheid wordt van datum x tot datum y geschoond en/of gemaaid (zie beschreven onder pakketten);
2. Snoei- en of maaiafval is verwijderd;

Aanvullende beheervoorschriften
3. Minimaal de helft van het natte oppervlakte van de poel bestaat in de periode 15 maart tot 15 juni uit open water. Voor behoud van voldoende open water wordt het element periodiek opgeschoond. Een incidentele droogval is toegestaan in de periode 15 juni tot 15 november;
4. Vertrapping van de oevers bij het gebruik van het element als veedrinkpoel wordt voorkomen. Bij het gebruik als veedrinkpoel is minimaal de helft van de oeverlengte uitgerasterd;
5. Bomen en struweel op de oever is alleen toegestaan op de noordelijke oever, voor 1/3 van de totale oeverlengte;
6. De oever van de poel dient flauw op te lopen en heeft minimaal 1/3 deel een talud van 1:5;
7. Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het element gebruikt worden;
8. Er mogen geen vissen of andere dieren (zoals eenden en ganzen) worden uitgezet of gekweekt;
9. Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
10. Nadat het groot onderhoud (opschonen) aan de poel is verricht, wordt hiervan binnen 7 dagen melding gedaan bij het Collectief NWO.

Pakketten
• L09f Jaarlijks beheer + eens in de 10 jaar opschonen binnen beheerperiode, poel < 175 m2
• L09h Jaarlijks beheer + eens in de 5 jaar opschonen binnen beheerperiode, poel > 175 m2
• L09i Jaarlijks beheer + eens in de 10 jaar opschonen binnen beheerperiode, poel > 175 m2