Collectief Súdwestkust en Wetterskip Fryslân werken samen aan behoud weidevogels

Wetterskip Fryslân en het Collectief Súdwestkust gaan samenwerken om de leefomstandigheden van weidevogels in het zuidwesten van Friesland te verbeteren. De agrarische natuurbeheerders gaan voortaan zelf, binnen de richtlijnen van het waterschap, de waterpeilen in het gebied beheren. Het is voor het eerst dat het waterschap op grote schaal een samenwerkingsovereenkomst sluit voor waterpeilbeheer. Hiermee faciliteert het waterschap de agrarische natuurbeheerders om voortaan zelf hogere waterpeilen in te stellen voor het behoud van de weidevogels.

Wetterskip Fryslân nam deel aan de proef ‘naar een vitaal weidevogellandschap Idzegea’ van Agrarische Natuurvereniging De Súdwesthoeke. Tijdens de proef stond de samenwerking met Skriezekrite Idzegea, Staatsbosbeheer, agrariërs, vogelwachten, jagersvereniging en Wetterskip Fryslân centraal. De proef heeft aangetoond dat samenwerken aan een duurzame economische landbouw, met behoud van natuurwaarden en met respect voor elkaars belangen mogelijk is.

Het gebied rond de dorpen Oudega, Heeg en Gaastmeer in Sudwest Fryslân is een open weidegebied. Het wordt tot de kansrijke gebieden gerekend voor het behoud van de grutto als broedvogel voor Nederland.

bron: Wetterskip Fryslân, 17/05/17