Nieuwe Friese ganzenaanpak moet leiden tot minder grasschade

Er komt een nieuwe ganzenaanpak in Friesland. Dit is nodig omdat uit een evaluatie blijkt dat de schade aan het gras de afgelopen jaren niet is afgenomen. De nieuwe aanpak zet in op schadevermindering enerzijds en anderzijds bescherming van ganzen daar waar het moet. Bij de voorgestelde aanpak van Gedeputeerde Staten wordt ingezet op een afname van de schade met 5 tot 10%. Provinciale Staten nemen in juni een definitief besluit over de aanpak.

De aanpak van de provincie houdt concreet in dat de winterrustperiode vervalt. Er zijn foerageergebieden die van kracht zijn van 1 november tot 1 april. De schadevergoeding binnen de foerageergebieden blijft 100%. Buiten de foerageergebieden wordt dit 80%. Wanneer er geen schadevermindering buiten deze gebieden optreedt, wordt de schadevergoeding het jaar daarop aangepast. Deze vergoeding kan weer oplopen wanneer de schade afneemt. Verder krijgen de jagers aanzienlijk meer mogelijkheden om de schade te bestrijden. Bijvoorbeeld door het inzetten van lokfluiten.

De komende jaren is schadebestrijding van groot belang. Dit omdat het aantal ganzen internationaal gezien nog fors toeneemt. Met deze aanpak sorteert de provincie voor op een internationale aanpak die over 3 jaar gereed is.

De agrariërs en jagers steunen het voorstel van Gedeputeerde Staten, ondanks dat ze pijnpunten zien. Voor Staatsbosbeheer geldt het zelfde, It Fryske Gea en Natuurmonumenten kunnen zich er niet achter scharen. De partijen hebben de afgelopen periode verschillende toekomstscenario’s met elkaar verkend. Dit gebeurde op basis van het evaluatierapport dat de provincie samen met de jagers, agrariërs en natuurorganisaties opstelde. Toch lukte het uiteindelijk niet om tot een, door iedereen gedragen, aanpak te komen.

Zie voor meer informatie de Nota Fryske Guozzenoanpak 2017 en de FGo-evaluaasje 2017 op de site van de Provincie Friesland.

bron: Provincie Friesland, 18/04/17