Natuurgebieden succesvol te beheren door gemotiveerde veehouders

Natuurgebieden blijken succesvol beheerd te kunnen worden door gemotiveerde veehouders. Dat blijkt uit het vierjarige project Natuurlijk Boeren, Samen Ondernemen in Landbouw en Natuur in het natuurgebied Gement en Den Opslag. Het project Natuurlijk Boeren is een Green Deal met 9 partijen. Uit het project blijkt dat het aantal florasoorten en het aantal weidevogels is gestegen. Uit de slotbijeenkomst van de projectpartners werd duidelijk dat alle betrokkenen deze samenwerkingsvorm een gouden kans voor natuur vinden.

Het natuurgebied Gement en Den Opslag is een van de belangrijkste weidevogelkerngebieden van Noord-Brabant. Het gaat hier om zowel ‘gemakkelijk’ beheer zoals flora en faunarijk grasland, als beheer in moeilijke, kwetsbare natte percelen, zoals moeras. De resultaten zijn indrukwekkend. Zo steeg het aantal grutto’s van 44 (2011) naar 62 (2015). Ook bijzondere florasoorten, zoals verscheidene orchideesoorten, parnassia en spaanse ruiter bleken zich gunstig te ontwikkelen. Een voordeel is dat boeren bijproducten van het beheer, zoals maaisel, gemakkelijk kunnen inzetten in hun bedrijf als veevoer, strooisel of bodemverbetering. Dit bespaart transport en uitstoot van CO2 en draagt bij aan de extensivering in dit agrarische gebied.

Motivatie van veehouder doorslaggevend
Het grootste pluspunt is het maatwerk door de boeren. Door hun nabijheid en alertheid op gunstige weersomstandigheden kunnen ze per perceel het beste beheer en de beste timing kiezen. Dat leidt tot een aantrekkelijk mozaïekpatroon van gemaaide en niet-gemaaide percelen. “Natuurbeheerders hebben goud in handen als ze samenwerken met gemotiveerde boeren”, stelt Udo Prins, projectbegeleider van het Louis Bolk Instituut. “Beide hebben baat bij een meerjarenvisie op natuur en kwetsbare percelen. Het beheer wint echt aan kracht als agrarische ondernemers de natuur echt weten te integreren in hun bedrijfsvoering. En dan is de motivatie van de boer cruciaal”.

Over het project Natuurlijk Boeren, Samen Ondernemen
Het project Natuurlijk Boeren, Samen Ondernemen is uitgevoerd van 2013 tot eind 2016 met 9 veehouders (leden van de Vereniging Natuurboeren De Hilver), Staatsbosbeheer, Brabantse Milieufederatie, BION Food & Agriculture en het Louis Bolk Instituut. Begin 2017 vond de slotbijeenkomst met betrokkenen plaats. Het doel is om de samenwerking voort te zetten en in de toekomst uit te breiden met De Reuselhoeve en lokale bewoners.

Het evaluatierapport van dit project is op te vragen bij het Louis Bolk Instituut.

bron: Louis Bolk Instituut, 14/04/17