Predatie krijgt meer aandacht in bescherming van weidevogels

Het draagvlak voor maatregelen tegen predatie door vossen in het beleid ter bescherming van weidevogels neemt toe. Het gaat echter te ver om te stellen dat de vos de belangrijkste bedreiging voor de eieren en jonge kuikens vormt. Dat gaven verschillende partijen aan op vrijdag 7 april tijdens het congres van BoerenNatuur in Velp. Ook ontwatering, de intensivering van graslandgebruik, vervroeging van maaidata en het verdwijnen van het leefgebied voor weidevogels door aanleg van woonwijken en wegen spelen een rol. Verder werd gewezen op het verlies aan diversiteit van plantensoorten in het grasland. Jonge vogels zijn afhankelijk van insecten en die zijn met name te vinden in kruidenrijk grasland.

In een presentatie van Wolf Teunissen van Sovon Vogelonderzoek bleek wel dat de verliezen door predatie toenemen. De populatie vossen is toegenomen en er zijn ook meer buizerds en ooievaars. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen stellen dat de invloeden van een veranderende landbouw en de predatoren elkaar versterken. Ze ontdekten dat het broedsucces van weidevogels in intensief grasland en kruidenrijk grasland niet zo veel van elkaar verschilt. Maar de kans op overleving van de jongen is veel groter in extensief, kruidenrijk grasland dan in percelen met gangbaar, modern beheer. Predatie speelt daarbij een rol. Vossen kunnen beter uit de voeten in grote, vlakke percelen. Jonge vogels hebben er minder schuilplaatsen en ook minder voedsel beschikbaar, waardoor ze minder sterk zijn.

Teunissen wees er op dat de vos niet alleen leeft van jonge weidevogels, maar ook op andere predatoren jaagt zoals hermelijnen. Ook zijn er meer dieren die van weidevogels leven tonen camerabeelden aan. Eieren worden ook geroofd door hermelijnen en egels en de jonge kuikens kunnen ook een prooi worden van buizerds, kraaien, reigers en meeuwen. Sovon start een onderzoek naar de mogelijkheden om weidevogels beter tegen predatoren te beschermen. Daarbij wordt gedacht aan het afrasteren van een gebied of het aanbieden van ander voedsel aan de rovers door bijvoorbeeld een muizenstrook aan te leggen. Nog een andere maatregel is het weghalen van bomen uit een gebied zodat roofvogels en kraaien minder plek hebben. Ook het verhogen van het waterpeil is een optie.

bron: Boerderij Vandaag, 13/04/17