Ruim 100.000 hectare gruttogebied gemonitord in 2016

In 2016 hebben agrarische collectieven en vrijwilligersorganisaties in het kader van het nieuwe agrarische natuurbeheer voor het eerst op grote schaal tellingen uitgevoerd om het broedsucces van de grutto te bepalen. In ruim een derde van de getelde gebieden was het broedsucces in 2016 met zekerheid voldoende om de gruttopopulatie in die gebieden op peil te houden. Gemiddeld over alle getelde gebieden was het broedsucces mogelijk net voldoende. Dat is de conclusie van LandschappenNL en de Bond van Friese Vogelwachten. Die cijfers komen overeen met resultaten uit broedpaartellingen van Sovon Vogelonderzoek Nederland in 2016.

In 2016 hebben agrarische collectieven, vrijwilligersorganisaties en terreinbeherende organisaties met enkele honderden tellers in 280 gebieden op een oppervlakte van circa 68.000 hectare grutto’s geteld. Daarbij werden eind april ruim 8.000 gruttoparen geteld en eind mei ruim 4.300 gruttoparen met deels bijna vliegvlugge kuikens. Deze monitoring is niet eerder op een dergelijke schaal uitgevoerd. LandschappenNL en de Bond van Friese Vogelwachten hebben de validatie van de tellingen uitgevoerd zodat alleen correct uitgevoerde tellingen zijn meegenomen in de conclusie over het broedsucces van de grutto in 2016.
De resultaten van de broedpaartellingen door waarnemers van Sovon Vogelonderzoek Nederland in 2016 besloegen een oppervlakte van bijna 40.000 hectare waarbinnen ruim 3.000 broedparen grutto’s werden vastgesteld. Ook uit deze tellingen bleek dat het broedsucces van de grutto in 2016 in een derde van de gebieden met zekerheid voldoende was om de populatie op peil te houden en gemiddeld over alle gebieden mogelijk net voldoende om de populatie op peil te houden.
De tellingen worden door de agrarische collectieven ook gebruikt om daar waar nodig en mogelijk aanvullende contracten af te sluiten met boeren om het maaien nog een paar weken extra uit te stellen. Dan hebben jonge grutto’s een paar weken extra profijt van die percelen om veilig naar voedsel te zoeken. Deze tellingen helpen de agrarische collectieven dus om te bepalen waar het beheer nog verder te verbeteren is. Daarom zullen ze in 2017 verder worden opgeschaald.
Om het broedsucces van de grutto te bepalen wordt eind april het aantal gruttoparen geteld en eind mei het aantal paren met deels bijna vliegvlugge kuikens. De verhouding tussen het aantal gruttoparen en het aantal gruttogezinnen geeft het Bruto Territoriaal Succes (BTS). Dat is indicatief voor het broedsucces van de grutto. BTS-tellingen geven geen exact inzicht in het aantal vliegvlug geworden gruttokuikens, maar een globale indicatie van het broedsucces. Op de landelijke ANLB dag van 7 april in Velp van Boerennatuur.nl en Vogelbescherming Nederland wordt de werkwijze en het interpreteren van BTS tellingen toegelicht in een workshop.

bron: LandschappenNL, 03/04/17