Aangepast protocol beheermonitoring weidevogels beschikbaar

Het protocol voor de beheermonitoring van weidevogels is herzien. De instructie is op onderdelen aangescherpt en de informatie over de invoer en verwerking van telgegevens is geactualiseerd. In de praktijk bleek dat met name de instructie voor de zogeheten quick scan, bedoeld om in het vroege voorjaar snel een beeld te krijgen van de aanwezigheid van vogels, niet goed aansloot bij de praktijk. Verder zijn de startdata van de BTS-tellingen zo aangepast dat de late binnenkomers minder snel worden gemist. Nieuw is dat het invoersysteem van LandschappenNL sinds dit jaar advies geeft voor de beste perioden voor BTS-tellingen in vroege en late gebieden. Dit is mogelijk door gegevens van gevonden legsels te gebruiken. Er zijn geen veranderingen doorgevoerd in de methode van tellen; het is juist van groot belang dat dit van jaar op jaar op dezelfde manier gebeurt.

Het protocol is een coproductie met LandschappenNL en Sovon.

Bron: BoerenNatuur.nl, 22/03/2017