Veel agrarische percelen met hoger waterpeil voor weidevogels in Friesland

Veel agrarische percelen in Friesland krijgen dit voorjaar een hoger waterpeil. In totaal gaat het om ruim 300 hectare. Hierdoor kunnen vogels als grutto’s, kieviten, scholeksters en tureluurs gemakkelijker wormen vinden. Het streefgetal van minimaal 1% vernatting in de weidevogelmozaïeken wordt dit seizoen met 6% ruim gehaald. Dat concludeert het Kollektivenberied Fryslân, een samenwerking van zeven agrarische collectieven in de provincie.

Veel van de ruim 800 boeren in Friesland die onder het nieuwe agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan weidevogelbeheer doen zorgen er met een hoger waterpeil voor dat het land drassig wordt. De boeren zijn samen met honderden vrijwilligers druk om het land geschikt te maken voor de komst van de weidevogels en deze te registreren. Naast het verhogen van het waterpeil, hebben ze verdeeld over de provincie ook ruim 50 plasdrasgebieden aangelegd.

Het peil in de sloten verhogen kan niet zomaar. Alle belanghebbenden in het gebied die aan hetzelfde peilvak grenzen moeten hiermee instemmen. Dan pas kan Wetterskip Fryslân een vergunning voor een bepaalde periode afgeven. Volgens cijfers van het Kollektivenberied Fryslân gaat het dit weidevogelseizoen om ruim 300 hectare verhoogd waterpeil. Het slootwater staat van 1 februari tot 15 juni 20 tot 30 centimeter hoger. Weidevogels maken dankbaar gebruik van natter land. Ze kunnen er zo beter foerageren. Wormen komen gemakkelijker omhoog en ze kunnen hun snavel beter in de grond steken. Hoe makkelijker ze aan voedsel komen, hoe succesvoller ze kuikens kunnen grootbrengen.

De meeste boeren die aan weidevogelbeheer doen combineren een hoger waterpeil met plasdras, omliggend kruidenrijk grasland, uitgesteld maaien en legselbeheer. Hiervoor ontvangen ze een vergoeding. In kruidenrijke weilanden zijn veel insecten, een belangrijke voedselbron voor weidevogels. Een andere maatregel is het grasland pas na 15 juni of later te maaien, zodat kuikens de tijd krijgen om in het lange gras op te groeien en te schuilen. Verder laten de agrariërs die aan weidevogelbeheer doen stroken gras staan waarin kuikens kunnen vluchten en maaien ze ruim om nesten heen. Verder doen ze aan nestbescherming. Dit pakket aan maatregelen geeft weidevogels goede kansen om te broeden en kuikens groot te brengen.

bron: Kollektivenberied Fryslân, 20/03/17