Belastingvrijstelling voor subsidie SVNL en SKNL

Voor diverse subsidies gericht op natuurbeheer en –ontwikkeling geldt een vrijstelling voor inkomsten- en vennootschapsbelasting. Dit betreft de volgende subsidies:

• natuurbeheer en landschapsbeheer op natuurterreinen (SVNL, SVNL16);
• landschapsbeheer op landbouwgrond (SVNL)
• inrichting en functieverandering (SKNL)

De vrijstelling voor deze subsidies is opgenomen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 6 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001. Belastingplichtigen kunnen een beroep doen op deze wet- en regelgeving bij hun aangifte. In geval van twijfel kunt u zich wenden tot de inspecteur van de Belastingdienst.
Subsidies in het kader van de Catalogus Groenblauwe Diensten vallen niet onder deze vrijstelling.

Bron: Portaalnatuurenlandschap, 17/3/17