Ganzen verjagen: Landelijke praktijkproef met laser gestart

Het Faunafonds start in samenwerking met onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga, Sovon Vogelonderzoek Nederland en het Delftse bedrijf Bird Control Group een landelijke praktijkproef naar de effectiviteit van lasers als middel om ganzen te verjagen. De Agrilasers worden getest op landbouwgrond. De praktijkproef is in lijn met de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren en D66 in de Tweede Kamer, waarin werd gevraagd om uitvoering van pilotexperimenten met de Agrilaser.

Op verzoek van de Nederlandse provincies wordt via een landelijke praktijkproef onderzocht of ganzenwering met lasers het voordeligst is voor milieu, dier, boer en overheid. Als onderdeel van de proef wordt de reductie in gewasschade gemeten, de gewenning van ganzen aan de laser getoetst, ervaringen van bestaande lasergebruikers verzameld en een kosten-batenanalyse uitgevoerd. De conclusies worden afgezet tegen andere verjagingsmaatregelen zoals knalapparaten, vliegers en de klassieke vogelverschrikker. De resultaten zullen eind 2017 door het Faunafonds worden gepresenteerd.

Tijdens de praktijkproeven wordt onderzoek gedaan naar de effecten op zowel winter- als zomerganzen. De winterproef is recent gestart op graslanden van 22 bedrijven in Kampereiland in de provincie Overijssel, in noordoost Friesland en in midden Groningen. Met automatische ganzenlasers wordt het langdurige effect van de laserstraal als vogelwering onderzocht. Met de handbediende lasers zijn de effecten op individuele vogelsoorten bekeken. De effecten worden gemeten door een vergelijking te maken tussen de staat van de gewassen van percelen met en zonder lasersysteem. De proefgebieden zijn zodanig gekozen dat de uitkomsten representatief zijn voor een landelijk toepasbaarheid.

Volgens cijfers van het BIJ12-Faunafonds is er door boeren voor 16,3 miljoen euro aan schade gemeld in de eerste helft van 2016. Daarvan heeft het Faunafonds een deel van dit schadebedrag als compensatie uitbetaald aan boeren. De ganssoorten die de meeste schade veroorzaken zijn de grauwe gans, kolgans en brandgans.

bron: Bird Control Group, 02/02/17