In 2017 circa 300 hectare meer agrarisch natuurbeheer in Drenthe

Het Drents Collectief verwacht in 2017 circa 300 hectare meer aan natuurvriendelijke akkerranden, slootkanten en landschapselementen te kunnen onderbrengen bij deelnemers aan de regeling voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). In 2016 werd 1063 hectare onder de regeling gecontracteerd bij boeren. De voorlopige stand voor 2017 staat nu op 1332 hectare. Tot 15 mei 2017 kunnen nog contracten voor dat jaar worden afgesloten.

Opgedeeld in vijf categorie├źn liggen de meeste hectares agrarisch natuurbeheer in Drenthe op grasland. Daar wordt op 620 hectare voornamelijk de weidevogel beschermd. Naast bekende soorten als grutto, kievit en scholekster gaat het daarbij bijvoorbeeld ook om de wulp, gele kwikstaart en graspieper.

Agrarisch natuurbeheer op open akkerland vindt komend jaar plaats op 364 hectare. Hierbij gaat het om bescherming van akkervogels als grauwe kiekendief, torenvalk, veldleeuwerik, patrijs, geelgors en blauwe kiekendief. In de ruigtes en poelen op het akkerland wordt op 273 hectare gewerkt aan bescherming van soorten als kamsalamander, knoflookpad, dwergvleermuis, eikenpage en veldspitsmuis.

Boeren die meedoen aan het ANLb passen hun bedrijfsvoering daar deels op aan en krijgen daar een vergoeding voor. Ze doen daarvoor aan uitgesteld maaibeheer, maar leggen ook flora- faunastroken aan langs akkers en watergangen, of maken gedeeltes plas-dras of leggen poelen aan. Dat laatste is bedoeld om kikkers, salamanders en padden extra leefruimte te bieden en gebeurt in Drenthe op ruim 40 hectare. Verder zijn boeren in Drenthe op 33 hectare ook actief in het waterbeheer. Daarbij gaat het om de aanleg van waterberging, bufferzones om verdroging tegen te gaan en water langer vast te houden, en maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

bron: ANV Drenthe, 27/01/17