De winst van goed bodembeheer concreet in beeld gebracht

Een 10% hogere opbrengst van bieten en aardappels bij 1% meer organische stof in de bodem. Zo concreet kan het voordeel van goed bodembeheer zijn voor de boer. Dat geldt ook voor wateropvang: met die 1% extra organische stof kan een bodem 6,8 tot 9,3 millimeter meer water bergen in respectievelijk zand en klei. Dan kan een boer bij droogte de beregening van het gewas tot 2 weken uitstellen. Ook voorkómen en opheffen van bodemverdichting is in het voordeel voor boer en waterbeheerder. Ook hier gaat het om een opbrengstverschil van al snel 10%. De winst voor conservering van water is minder eenduidig vast te stellen. Dat blijkt uit een analyse van CLM.

Samen met Wageningen Environmental Research onderzocht CLM welke conclusies kunnen worden getrokken uit de vele onderzoeksgegevens over de meerwaarde van duurzaam bodembeheer. Dat gebeurde in opdracht van de waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta, de provincies Flevoland en Zeeland en de Stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant. Het blijkt dat goed bodembeheer inderdaad voordeel oplevert voor de boer én de omgeving. Het zicht op de concrete voordelen kan voor agrariërs aanleiding zijn om meer te investeren in duurzaam bodembeheer.

In het onderzoek zijn concrete bodembeheermaatregelen doorgerekend. Groenbemesters, c.q. rustgewassen van vlinderbloemigen in het bouwplan zijn het meest efficiënt. Vaste rijpaden kosten productiegrond, dat wordt gecompenseerd door de winst in productie op de rest van het perceel. De conclusies van het onderzoek zijn samengevat in een aantal ‘waardekaarten’. Die geven kwantitatieve informatie over de voordelen van enkele maatregelen. De maatregelen werken door in zowel bodemvruchtbaarheid als het tegengaan van bodemverdichting. Er zijn waardenkaarten over:

·        groencompost,

·        vaste mest,

·        groenbemesters,

·        verruiming van bouwplan,

·        lage bodembelasting,

·        vaste rijpaden systeem.

Het rapport Waarderen van bodemwatermaatregelen is ook te vinden op de website van het CLM.

bron: CLM Onderzoek en Advies, 27/01/17