Nationaal plan van aanpak weidevogels aangepakt via uitwerking van aantal scenario’s

Bij de behandeling van de begroting Economische Zaken werd een motie van de PvdA en GroenLinks aangenomen inzake een nationaal plan van aanpak voor weidevogels. Er werd het kabinet gevraagd om te komen met een nationaal plan van aanpak met daarin nationale doelen, een duidelijk tijdpad, bijbehorende financiële verkenning en het benoemen van de verantwoordelijkheden voor de benodigde maatregelen. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft met de provincies, Vogelbescherming Nederland en Boerennatuur.nl afspraken gemaakt over de manier waarop de motie wordt uitgevoerd en hoe te komen tot een goede aanpak. Het uitwerken van een aantal scenario’s staat daarbij centraal, schrijft Van Dam aan de Tweede Kamer.

Het verbeteren van de stand van de weidevogels vraagt om een samenhangende aanpak met draagvlak bij boeren, natuurorganisaties en provincies. Daarbij is het van belang verschillende opties voor een aanpak in beeld te brengen, inclusief de te verwachten effecten, maar ook eventuele bijeffecten. In bestuurlijk overleg met de provincies hebben zij ook aangegeven dat zij vinden dat zij nadrukkelijk een rol hebben in het weidevogelbeleid. Zij zijn daar ook nu al actief mee bezig. De betrokken partijen hebben daarom afgesproken gezamenlijk deze scenario’s te ontwikkelen.
Er is afgesproken in januari de opdracht vast te stellen. Rijk, provincies, Vogelbescherming Nederland en Boerennatuur.nl laten zich daarbij ondersteunen door wetenschappelijk advies, met gebruikmaking van bestaande kennis. Daarnaast wil Van Dam schetsen op welke manier de benodigde middelen voor deze scenario’s bijeen te brengen zouden kunnen zijn. Deze scenario’s kunnen vervolgens worden betrokken bij de vormgeving van het natuur- en landbouwbeleid in de volgende kabinetsperiode. De staatssecretaris verwacht de Tweede Kamer begin maart te kunnen informeren over de eerste uitkomsten.

Bron: Ministerie van Economische Zaken, 13/01/17