Vogelbescherming presenteert praktische leidraad voor akkervogelbeheer

Goed akkervogelbeheer vraagt om kennis, vakmanschap en enthousiasme. Vogelbescherming Nederland heeft in samenwerking met communicatiebureau de Lynx de belangrijkste informatie over akkervogels en akkervogelbeheer in 7 factsheets samengevat. Boeren, agrarische natuurverenigingen, terreinbeheerders en vrijwilligers kunnen direct aan de slag met praktische tips.
Veel vogelsoorten vinden een leefgebied in agrarische cultuurlandschappen. Denk aan erfvogels zoals de boerenzwaluw, weidevogels zoals de grutto en akkervogels zoals de veldleeuwerik. Deze ‘boerenlandvogels’ hebben lang geprofiteerd van de landbouw, maar hun aantallen nemen de laatste decennia sterk af. Dankzij onderzoek naar de oorzaken daarvan is voor een aantal vogelsoorten tamelijk goed bekend met welke problemen ze in het hedendaagse agrarische cultuurlandschap te kampen hebben. De opgedane kennis over akkervogels is opgeschreven in boeken, wetenschappelijke artikelen, rapporten en websites en aanwezig in de hoofden van een kleine groep specialisten. Om deze kennis te ontsluiten heeft Vogelbescherming Nederland de belangrijkste informatie over akkervogels in 7 factsheets samengevat.
Er zijn 3 factsheets over typische akkervogels: patrijs, veldleeuwerik en geelgors. In de factsheets worden de belangrijkste eisen vermeld die deze soorten aan hun omgeving stellen en welke maatregelen genomen kunnen worden om ze te helpen overleven. Daarnaast zijn er 4 factsheets over maatregelen voor akkervogels: meerjarige akkerrand, vogelakkers, wintervoedselveldjes en overwinterende graanstoppels. In de factsheets is te lezen waarom deze maatregelen goed zijn voor akkervogels en hoe ze praktisch kunnen worden uitgevoerd.
Akkervogels hebben 3 basisbehoeften: veilige broedgelegenheid en dekking, zomervoedsel in de nabijheid van het nest en tot slot wintervoedsel. Voorheen voorzag de landbouw als vanzelf in deze basisbehoeften. Maar vandaag de dag is een actieve en bewuste keuze vereist om vogels in het akkerland enige ruimte en voedsel te laten. De factsheets geven daar goede aanknopingspunten voor. De akkervogelfactsheets kunnen per email worden aangevraagd via het Servicecentrum van Vogelbescherming: info@vogelbescherming.nl. Ook zijn ze te downloaden via de website van Vogelbescherming Nederland.

bron: Vogelbescherming Nederland, 15/12/16