Plan van aanpak voor behoud akker- en weidevogels provincie Drenthe

Het college van Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een plan van aanpak voor behoud van akker- en weidevogels in Drenthe. Het plan bevat 17 concrete maatregelen die, na instemming van Provinciale Staten, de komende drie jaar worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van het plan van aanpak heeft Gedeputeerde Staten een bedrag van 220.000 euro beschikbaar gesteld. Het plan van aanpak is voorgelegd aan Provinciale Staten en zij behandelen dit begin 2017.

In 4 gebieden wordt met inzet van een maatregelenmakelaar gericht gewerkt aan samenwerking tussen partijen. Een flexibele pot moet organisaties ruimte geven om gedurende het seizoen compensatie te bieden aan gebruikers van grond voor maatregelen die nodig zijn voor herstel en behoud van populaties. Ook komt er aandacht voor educatie en draagvlak en een meer gestructureerde aanpak van monitoring. Daarnaast wordt in 5 aangeduide gebieden gestart met een predatiebeheerplan, op basis van een protocol predatiebeheer. Ruimte in de regelgeving wordt benut om maatwerk en innovatieve aanpakken mogelijk te maken. Verder wordt bekeken in hoeverre bestaand beleid bijgesteld moet worden en welke mogelijkheden er zijn om via natuur inclusieve landbouw bij te dragen aan herstel van de akker- en weidevogelpopulaties.
De betrokken partijen komen op regelmatige basis bij elkaar in het Erm-beraad om de uitwisseling te bevorderen en toe te zien op de uitvoering van het plan van aanpak. Het plan van aanpak wordt ondersteund door de Agrarische Natuur Vereniging Drenthe, Drents Collectief, Drents Particulier Grondbezit, Stichting Het Drentse Landschap, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Landschapsbeheer Drenthe, LTO Noord, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vereniging Drentse Boermarken, Vrijwillige weidevogelgroepen, Werkgroep Avifauna Drenthe, Werkgroep Grauwe Kiekendief en provincie Drenthe.
Zie voor meer informatie het Plan van aanpak Akker- en Weidevogels in Drenthe op de site van de provincie.

bron: Provincie Drenthe, 05/12/16