Tweede Kamer neemt reeks moties aan bij behandeling begroting voor natuurbeleid

Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken in de Tweede Kamer zijn een reeks moties ingediend en aangenomen waarvan er een aantal betrekking heeft op het natuurbeheer. Het betreffen moties over maatschappelijke groene initiatieven, de bescherming van boerenlandvogels en weidevogels en de introductie van vouchers in natuur.

De PvdA vroeg de de regering om de provincies te vragen om de mooie maatschappelijke initiatieven, die zijn genoemd in de nota Groen en water in de stad, een plaats te geven in de natuurtop die in het voorjaar zal worden georganiseerd. Ook werd de regering gevraagd om, de genoemde maatschappelijke initiatieven als voorbeeld aan te reiken aan het onderwijs, waaronder het groen onderwijs en het onderwijs voor stedenbouwkundigen en planologen. Samen met het CDA vroeg de PvdA ook aan de regering om binnen 3 maanden heldere afspraken te maken met de provincies en maatschappelijke partijen over de financiering van activiteiten voor natuurvrijwilligers, en daarover de Kamer in het voorjaar van 2017 te informeren.
De ChristenUnie kreeg steun voor een motie waarin de regering wordt gevraagd om met provincies in overleg te gaan over besteding van POP3-middelen aan agrarisch natuurbeheer, gericht op behoud van boerenlandvogels, Uit onderzoek van Alterra is gebleken dat de huidige maatregelen ontoereikend zijn om de landelijke trend van de afname van boerenlandvogels te keren, boeren hebben meer budget nodig voor agrarisch natuurbeheer om de negatieve trend te keren en boerenlandvogels te behouden, terwijl er in 2015 een onderbesteding was van het geld voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma.
GroenLinks kwam met een motie naar aanleiding van de initiatiefnota ‘Vogels de Weide Wereld in’ die de partij zelf indiende. Samen met de PvdA wordt de regering gevraagd om uiterlijk 1 februari 2017 een nationaal plan van aanpak op te stellen, dat nationale doelen voor de verschillende soorten weidevogels bevat, een tijdpad waarin deze doelen moeten worden gehaald, concrete beleidsintensiveringen met financiële verkenning en heldere verantwoordelijkheden voor de benodigde maatregelen.
De VVD kreeg steun voor een motie waarbij het kabinet wordt gevraagd een systeem van vouchers in natuur te onderzoeken en als proef te starten in een aantal natuurgebieden. Bovendien wordt de regering gevraagd de Tweede Kamer voor 1 februari 2017 te informeren over de voortgang. De VVD is van mening dat de betrokkenheid van het publiek bij Staatsbosbeheer vergroot kan worden door een systeem van vouchers in natuur.

Bron: Tweede Kamer, 29/11/16