Groene organisaties vragen Van Dam om concrete acties voor natuurinclusief maken bestaande landbouw

Groene organisaties ondersteunen en stimuleren de intentie van staatssecretaris van Dam van Economische Zaken als het gaat om het verduurzamen en natuurinclusief maken van de bestaande landbouw. De reactie van Van Dam, te lezen in de Voortgangsbrief Natuur van 21 november 2016, vraagt wel om aanscherping van wat natuurinclusieve landbouw nu precies is, om sterke regie op het proces, om stevige betrokkenheid van de hele agrofoodsector en alle maatschappelijke organisaties en om gedegen monitoring van inspanningen en resultaten.

De oproep tot een transitie van de gangbare landbouw naar meer natuurinclusieve landbouw is een open oproep aan met name de agrarische ondernemers. Een intentie is op zich niet voldoende om deze transitie op te starten. Daarom vragen de groene organisaties de staatssecretaris om heel helder te formuleren wat we kunnen verstaan onder natuurinclusieve landbouw en wat er dan extra is ten opzichte van wat we nu aan bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer hebben. Het meetbaar maken van prestaties is hard nodig om ondernemers en maatschappelijke partners houvast te geven bij dit ontwikkelproces.
Een andere belangrijke vraag is of de staatssecretaris mikt op een transitie van een beperkt deel van de agrarische bedrijven of van de heel landbouw. De groene organisaties pleiten voor een transitie beginnend bij koplopers, maar op den duur gericht op alle agrarische bedrijven. Zo’n transitie heeft dan ook gevolgen voor de hele agrofoodsector, dus die is ook een belangrijke doelgroep.
De ambitie om de landbouw te verduurzamen en zo de biodiversiteit en beleefbaarheid van het cultuurlandschap te vergroten vraagt om sterke regie. Het recente SER-advies ‘Versnelling Duurzame Veehouderij’ bepleitte ook al zo’n rol voor het ministerie op het mestdossier. Regie begint met het stellen van concrete doelen voor korte én lange termijn. Een aantal robuuste pilots waar boeren kunnen experimenteren met natuurinclusieve landbouw in relatie tot ANLB en de vergroening van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. De verandering zal ook meetbaar moeten worden gemaakt. Welke resultaten levert deze transitie op en hoe kunnen die resultaten worden omgezet in stimulerende maatregelen voor de nog niet in transitie zijnde bedrijven?
De aan het ministerie verzonden reactie op de Voortgangsbrief Natuur is opgesteld namens LandschappenNL, in samenwerking met De Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds en BoerennatuurNL.

bron: Landschappen NL, 23/11/16