Van Dam: Nationaal programma voor weidevogels niet nodig en niet passend

De bescherming van weidevogels is onderdeel van het Nederlandse natuurbeleid. Het doel is om te komen tot een veerkrachtige natuur die zich in een gunstige staat bevindt. De provincies hebben de verantwoordelijkheid om hier invulling aan te geven. Een nationaal programma specifiek voor weidevogels is niet nodig en niet passend. Dat schrijft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken in een reactie op de initiatiefnota weidevogelbeheer ‘Vogels de weide wereld in’ van GroenLinks.

Van Dam vindt dat het verbeteren van de leefomgeving van weidevogels een onderdeel moet zijn van een verdere verduurzaming van de agrarische sector en de voedselketen. Deze opgave sluit aan bij de sustainable development goals in Agenda 2030, opgesteld door de Verenigde Naties.
Het is wenselijk dat er regionaal meer samenhang komt tussen maatregelen in het kader van de vergroening van het Europees Landbouwbeleid en Agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Generieke maatregelen binnen de vergroening kunnen dan baten opleveren voor zowel de biodiversiteit op boerenland, klimaat, het verbeteren van bodemkwaliteit, waterkwaliteit, luchtkwaliteit, landschap en natuurlijke plaagreductie. Deze maatregelen zijn een basis voor succesvol weidevogelbeheer. Daarbovenop wordt door collectieven, in samenwerking met natuurorganisaties, ingezet op een passend beheerpakket. Dit met behulp van gerichte maatregelen in het kader van Agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Rekening houdend met de regionale situatie kan optimaal ingespeeld worden op de oorzaken die broedsucces nu in de weg staan zoals waterhuishouding, vegetatiesamenstelling, openheid, verstoring en predatie.
In de initiatiefnota wordt voorgesteld de doelstellingen ook dwingend te kunnen opleggen aan provincies en grondeigenaren en gebruikers. Van Dam kiest hier niet voor. Bij gedecentraliseerd beleid past deze verhouding tussen Rijk en provincies niet. Om resultaat te halen is een aanpak gericht op samenwerking met ondernemers veel kansrijker, aldus Van Dam. De staatssecretaris is ook niet van plan om het pakket vanggewassen uit de lijst maatregelen verwijderen. Het pakket vanggewassen is immers op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer opgenomen. Van Dam komt in oktober met een eigen aanpak. Die aanpak wordt in de kern gevormd door een aantal gezamenlijke initiatieven met provincies, natuurorganisaties en de agrarische sector.

Bron: www.groeneruimte.nl / Ministerie van Economische Zaken, 22/09/16