Subsidie natuurbeheer vanaf 2017 op de schop

In 2017 veranderen de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie voor natuur- en landschapsbeheer. Vanaf januari 2017 komen alleen beheerders met een certificaat natuurbeheer in aanmerking voor de subsidie. Het certificaat is een verklaring van de provincie dat een beheerder voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Natuurbeheerders moeten vanaf 2017 ook een minimaal aantal hectares grond hebben en beheren om zelf subsidie voor natuur- en landschapsbeheer te kunnen aanvragen.

Drempelwaarde / hectaregrens per provincie
Provincies bepalen in hun provinciale verordening/subsidieregeling de drempelwaarde, oftewel hectaregrens. Alleen beheerders met minimaal dat aantal hectares in het daarvoor aangewezen gebied (het Natuur Netwerk Nederland) kunnen zelf rechtstreeks subsidie aanvragen. De hectaregrens en het minimale subsidiebedrag kunnen per provincie verschillen.

Natuurbeheerders met grond onder de drempelwaarde
Natuurbeheerders die vanaf 2017 (opnieuw) in aanmerking willen komen voor subsidie voor natuur- en landschapsbeheer en die minder hectares beheren dan het minimum dat de provincie in de subsidieregeling heeft opgenomen, kunnen zich aansluiten bij een collectief voor natuurbeheer (een samenwerkingsverband van natuurbeheerders). In elke provincie zijn meerdere collectieven opgericht of in oprichting. U kunt ook zelf een collectief oprichten.

Certificeren voor natuurbeheer
Als natuurbeheerder kunt u zich individueel laten certificeren voor natuurbeheer. U kunt ook aansluiten bij een gecertificeerd collectief. De Stichting Certificering SNL verleent de certificaten natuurbeheer namens de provincies.

Meer weten over het vormen van collectieven en de voorwaarden daarbij?
U kunt met vragen terecht bij:
• Provincies: over het doen van een subsidieaanvraag, collectiefvorming, aansluiting bij een bestaand collectief
• Stichting Certificering SNL: over het aanvragen van een SNL-certificaat
• Unie van Bosgroepen: over de mogelijkheden om aan te sluiten bij dit gecertificeerde collectief (certificaat samenwerkingsverband natuurbeheer)
• Part-Ner: over collectiefvorming en aansluiten bij een bestaand collectief (op basis van een individueel certificaat natuurbeheer).

Natuurbeheerders met grond boven de drempelwaarde
TBO’s en andere grote beheerders die boven de drempelwaarde uitkomen in een provincie, sluiten een lumpsum overeenkomst af met de provincie als zij in aanmerking willen komen voor subsidie voor natuur- en landschapsbeheer. Een lumpsum overeenkomst is een prestatieafspraak tussen provincie en beheerder over het natuurbeheer en de verantwoording daarover voor een periode van minimaal zes jaar. Naast het beheer kunnen ook inrichting en andere elementen als recreatie en soortenbeleid onderdeel uitmaken van de overeenkomst. De invulling van de lumpsum overeenkomst kan per provincie verschillen. De prestatieafspraken worden gemaakt op hoofdlijnen en leggen meer verantwoordelijkheid bij de beheerder. Voor het sluiten van een lumpsum overeenkomst is certificering verplicht.

Workshop ‘SNL voor kleine beheerders op de schop’
Tijdens de Beheerdersdag op 30 september aanstaande worden de laatste ontwikkelingen rond de subsidie natuurbeheer vanaf 2017 toegelicht in de workshop ‘SNL voor kleine beheerders op de schop’. De Beheerdersdag is dé jaarlijkse dag rondom beheer van bos, natuur en landschap in Nederland.

Bron: portaal natuur en landschap