Samenwerking LTO en BoerenNatuur.nl concreet ingevuld

Eind vorig jaar besloten LTO en Boerennatuur.nl om te gaan samenwerken. Beide organisaties zijn actief voor boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen. LTO en Boerenatuur.nl stellen vast dat zij in hun visie en inzet voor agrarisch natuurbeheer grotendeels op dezelfde lijn zitten. Volgens LTO bestuurder Annette van Velde en voorzitter Alex Datema vanBoerennatuur.nl is het dan logisch om samen te werken zodat middelen en mensen efficiënter ingezet kunnen worden. De samenwerking is nu concreet ingevuld.

Boerennatuur.nl is een zelfstandige landelijke organisatie van collectieven van agrarische natuurverenigingen met een eigen bestuur en werkorganisatie. Deze organisatie ondersteunt collectieven in een professionele aanpak van agrarisch natuurbeheer. LTO Nederland heeft met deze organisatie afgesproken de belangenbehartiging en communicatie zoveel mogelijk gezamenlijk uit te voeren. De resultaten van de samenwerking worden over een jaar geëvalueerd.

Samenwerking op bestuurlijk niveau
Op bestuurlijk niveau houdt de samenwerking in dat de voorzitter van Boerennatuur.nl, Alex Datema, aanschuift in de federatieraad van LTO Nederland. Hij wordt dossierhouder agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Daarmee is hij in den Haag en Brussel behalve voor Boerennatuur.nl ook namens LTO Nederland bestuurder voor agrarisch natuurbeheer. Het bestuur van Boerennatuur.nl wordt aangevuld met een bestuurder namens LTO Nederland. Hierdoor ontstaat een platform waarin overwegingen en standpunten van bestuurders van Boerennatuur.nl en van LTO worden gedeeld. Ook in de provincies werken collectieven van agrarische natuurvereniging en LTO samen. Zij maken afspraken over de vertegenwoordiging, de belangenbehartiging en communicatie richting de provincies en andere stakeholders.

Samenwerking werkorganisatie
Bestuurders van LTO krijgen ondersteuning van beleidsadviseurs. Zo ook voor natuur- en landschapsbeheer, vanuit het beleidsteam Omgeving. De directeur van BoerenNatuur.nl zal deelnemen aan het omgevingsteam met agrarisch natuurbeheer als aandachtsgebied. Zo verwachten de beide organisaties ook ‘aan de voorkant’ afstemming te bereiken en wordt dubbel werk voorkomen. Daarnaast heeft in elke provincie BoerenNatuur.nl een secretaris, die werkt voor het samenwerkingsverband van de collectieven in die provincie. Deze secretaris overlegt met de medewerkers van de regionale LTO teams. Waar mogelijk en zinvol worden voor agrarisch natuurbeheer relevante onderwerpen samen opgepakt.

bron: LTO Noord, 22/06/1