Informatie uitwisselen over agrarisch natuurbeheer

Onlangs is het project ‘Informatievoorziening ANLb’ van start gegaan. Doel van dit project is de gegevens die nodig zijn voor de beleids- en beheermonitoring, gebiedsaanvragen, catalogi en natuurbeheerplannen eenduidig, beter toegankelijk en goed vindbaar te maken.

Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid zijn de provincies verantwoordelijk voor de uitvoering van het (agrarisch) natuur- en landschapsbeleid. Provincies hebben een aantal middelen (zoals natuurbeheerplannen en monitoringsgegevens) om een effectieve en efficiënte uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer te ondersteunen en beleidsdoelen te realiseren. Deze informatie is nu echter niet voor iedereen op elk moment beschikbaar.
In de praktijk blijken provincies en ketenpartners (collectieven, SCAN, RVO.nl, EZ, BIJ12, natuur- en soortenorganisaties) meer informatie nodig te hebben om te kunnen bepalen of het beheer in het veld bijdraagt aan de doelen van het vernieuwde agrarisch natuur- en landschapsbeheer: effectiever en op de juiste plek, efficiënter en meer natuurwinst.
Om hier aan te kunnen voldoen, wordt er nagedacht over een informatievoorziening die een ketenbrede gegevensuitwisseling mogelijk maakt. De bestaande informatievoorzieningen voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, zoals de SCAN-ICT, de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en het GBCS-systeem van RVO.nl zijn daarbij het uitgangspunt.

Ontwikkeling informatievoorziening
Provincies, RVO.nl, SCAN en BIJ12 starten met de ontwikkeling van de meest gewenste onderdelen: natuurbeheerplannen, beleidsmonitoring, beheermonitoring en gebiedsaanvragen. Een basisvoorziening moet het combineren en ontsluiten van gegevens mogelijk maken. Ook wordt gewerkt aan een lijst met catalogi, zoals de koppeltabel, het overzicht beheerpakketten, de leefgebieden, de verordening en vergoedingen.
De inventarisatie onder stakeholders voor de wenselijke aanpassingen start juni 2016. De ontwikkeling en aanpassingen van de systemen start augustus 2016 en wordt het eerste kwartaal van 2017 afgerond.

Bron: portaal natuur en landschap